Regulamin

Regulamin serwisu SAPexpert


Wrocław, dnia 01.01.2021

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z serwisu jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w regulaminie.  W przypadku nie zaakceptowania regulaminu należy w sposób natychmiastowy powstrzymać się od używania serwisu.

Użyty w niniejszym regulaminie oraz w serwisie SAPexpert znak SAP i wszystkie logo SAP są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy SAP AG w Niemczech i w innych krajach.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Usługodawcą, zwanym w dalszej części Regulaminu "Administratorem" jest Artur Machaj.

§ 3

Użytkownikiem serwisu SAPexpert jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości, która przegląda oferty pracy, zamieszcza ofertę pracy, odpowiada na ofertę pracy, a także uzyskuje w jakikolwiek sposób, w tym ręczny lub automatyczny, dostęp do danych zamieszczonych bądź udostępnionych przez serwis SAPexpert. Korzystanie z danych zamieszczonych bądź udostępnionych przez serwis SAPexpert, bez świadomości istnienia zapisów regulaminu, bądź bez świadomości, że korzysta się z serwisu SAPexpert nie zwalnia z obowiązku zastosowania się do postanowień regulaminu SAPexpert. 

§ 4

Administrator bezpłatnie udostępnia użytkownikom serwis internetowy SAPexpert w zakresie przeglądania ofert pracodawców oraz zamieszczania ofert pracy jak i odpowiadania na ofertę pracy przez zainteresowanego ofertą. Serwis SAPexpert jest skierowany do użytkowników, którzy poszukują pracy lub poszukują pracownika wyłącznie w obszarze zintegrowanego systemu SAP.

§ 5

Administrator zastrzega sobie prawo do wyróżniania ofert pracy po zawarciu w sposób jawny umowy z zainteresowanym użytkownikiem.

§ 6

Użytkownik zamieszczający ogłoszenie zgadza się na podanie adresu email oraz nazwy firmy. Podane dane służą jedynie do kontaktu i identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się na podanie tych danych lub nie zezwala serwisowi na ich przetwarzanie musi powstrzymać się od używania serwisu poprzez natychmiastowe opuszczenie strony.

Użytkownik odpowiadający na ogłoszenie (aplikujący) czyni to na własną odpowiedzialność i podaje dane według swojego uznania, czyniąc to wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Dotyczy to również przesyłanych plików. Użytkownik aplikujący zobowiązuje się, że odpowiadając na ogłoszenie za pomocą serwisu SAPexpert nie będzie podawał danych osobowych zarówno w treści jak i przesłanym pliku CV lub innym. 

Serwis nie służy do gromadzenia, przechowywania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). 

§ 7

1. Treść ogłoszenia przesyłana jest drogą elektroniczną do serwisu za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych w serwisie.

2. Publikacja ogłoszenia użytkownika poszukującego pracowników jest wolna od opłat i uzależniona od podania danych i informacji wymaganych przez Administratora.

3. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania ogłoszenia oraz do usuwania ogłoszenia bez podania przyczyny i bez informowania o tym fakcie użytkownika niezależnie od treści ogłoszenia, a w szczególności gdy:
- użytkownik narusza postanowienia regulaminu,
- treść ogłoszenia narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, zawiera wulgaryzmy, treści nieprzyzwoite lub kontrowersyjne,
- treść ogłoszenia nie jest zgodna z profilem serwisu SAPexpert,
- istnieje podejrzenie, że ogłoszenie nie jest zgodne z prawdą,
- istnieje podejrzenie, że użytkownik zamieszczający ogłoszenie podał nieprawdziwe dane kontaktowe,
- istnieją problemy natury technicznej.

4.  Publikacja ogłoszenia może zostać uzależniona przez Administratora od zweryfikowania autentyczności danych użytkownika składającego ogłoszenie. W tym celu Administrator może żądać od użytkownika przesłania określonych dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez Administratora formie.

5. Użytkownik przesyłający ogłoszenie za pomocą formularza zgadza się na jego publikację w serwisie.

6. Użytkownik umieszczający ogłoszenie zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości związanych z ogłoszeniem na adres e-mail podany w formularzu.

§ 8

1. Przeglądanie oraz wyszukiwanie ofert przez użytkowników jest wolne od opłat.

2. Odpowiadanie przez użytkownika na ofertę pracy (zwane inaczej „Aplikowaniem”) jest wolne od opłat.

3. Użytkownik aplikujący na ofertę pracy zgadza się na przesłanie swoich danych z formularza aplikacyjnego, w tym swojego adresu e-mail, a także plików załączonych do formularza, do użytkownika, który zamieścił ogłoszenie. 

4. Użytkownik aplikujący na ogłoszenie zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości związanych z ogłoszeniem na adres e-mail podany w formularzu.

 

§ 9

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Treść ogłoszeń, prawdziwość danych w nich zawartych, rzetelność ogłoszeniodawcy oraz jego istnienie, a także za działania osób które korzystały z serwisu SAPexpert nie akceptując postanowień umowy, nawet jeśli robiły to nieświadomie,

2. Przekazane w ogłoszeniu dane,

3. Wygenerowane przez serwis maile oraz ich treść, będące odpowiedzią na zamieszczoną ofertę,

4. Zakłócenia funkcjonowania serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich,

5. Pobieranie informacji umieszczanych przez użytkowników na łamach serwisu i umieszczanie ich na innych serwisach www lub wykorzystywania ich w inny sposób przez osoby trzecie,

6. Utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, utratą za skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych,

7. Działania osób odpowiadających na ogłoszenia (aplikujących).

 

§ 10

Zabrania się cytowania, powielania treści ogłoszeń, bez zgody Administratora, bądź użytkownika, który je zamieścił.

 

§ 11

Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być zgłaszanie przez użytkowników Administratorowi poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie. Administrator dołoży wszelkich starań, by odpowiedzieć na zgłoszenie w czasie nie krótszym niż 14 dni pod warunkiem isnienia możliwości technich.

 

§ 12

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być jednostronnie zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyny. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. W przypadku nie zaakceptowania zmian z regulaminie, użytkownik powinien natychmiast powstrzymać się od używania serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 

§ 13

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 i dotyczy wszelkiej treści zgromadzonej i udostępnianej przez serwis SAPexpert od tego dnia, jak również treści zgromadzonej i udostępnianej przez serwis SAPexpert do tego czasu.